Aard van de ondersteuning

Alle ondersteuning vindt onder toezicht van de OLS-federatie plaats en wordt gecoördineerd door Jos Gerits.
 
Deze ondersteuning wordt verleend, nadat vanuit de vereniging een concrete vraag daartoe wordt gesteld. Deze vraag kan zowel door het bestuur van de vereniging als door één of enkele individuele leden worden gesteld. Aanvragen kunnen worden ingediend bij info@josgerits.eu
 
Via de Vitaliteitsscan kan snel een beeld worden verkregen of, en zo ja op welke onderdelen ondersteuning nuttig en noodzakelijk kan zijn. Het helpt wanneer de aanvrager deze scan vooraf invult en daarbij zijn contactgegevens opgeeft. Er volgt dan een terugkoppeling.
 
Welke ondersteuning?
De ondersteuning wordt niet in de vorm van een financiële bijdrage geleverd, maar is erop gericht om de zelfredzaamheid van de schutterijen en/of verenigingen te herstellen door inbreng van speciaal daartoe opgeleide coaches. Deze zullen het bestuur én de hele vereniging actief ondersteunen om de noodzakelijke voorwaarden voor, en een daadwerkelijke verandering van de stand van zaken te realiseren.
 
Dat gebeurt aan de hand van een aantal nader omschreven processtappen zoals die in de Algemene handleiding zijn beschreven. Om te beginnen volgt een eerste oriëntatie, waarin met de aanvragers en/of het bestuur van de vereniging wordt bekeken of het überhaupt mogelijk is om de zaak weer op een redelijke wijze vlot te trekken. Daarna kan een toelichting op het programma aan de ledenvergadering worden gegeven opdat men weet waarvoor men stemt. Van doorslaggevend belang hierbij is onder andere dat partijen oprecht bereid moeten zijn om op doortastende wijze een intensief traject te doorlopen en waar nodig over de eigen schaduw heen te stappen.
 
Het bestuur behoudt de leiding
Om het even welke ondersteuning nodig en gewenst is, het bestuur van de betreffende vereniging behoudt te allen tijde de leiding. De coaches doen voorstellen, dragen aanvullende expertise aan, stellen zo nodig een plan van aanpak op en helpen bij het uitvoeren daarvan, maar doen dat altijd vanuit de zijlijn. Aan het einde van elke processtap bepaalt het bestuur in samenspraak met de coaches én de vereniging als totaal of, en zo ja op welke wijze het ondersteuningsprogramma Samen sterk wordt voortgezet.
 
Iedereen blijft ‘aan boord’
Voorts is van belang dat Samen sterk wordt uitgevoerd vanuit de bestaande situatie en met de intentie om alle leden en betrokkenen voor de vereniging te behouden. Hierbij wordt gehandeld vanuit de broederschapsgedachte. Dus er wordt niets afgebroken om van grond af aan opnieuw te beginnen, noch worden personen rigoureus aan de kant gezet als blijkt dat zij een ‘onderdeel van het probleem zijn.’

Betrokkenheid en eigenaarschap
Alle ondersteuning, op welk terrein dan ook, heeft het karakter van maatwerk. Er worden dus in principe géén kant-en-klare-oplossingen aangereikt. Bovendien is van belang dat de oplossingen door het bestuur en de leden van de vereniging zelf worden bedacht. Alleen dan ontstaan de noodzakelijke betrokkenheid en eigenaarschap die tot daadwerkelijke verbeteringen leiden. Hierbij geldt dat ‘je eruit haalt wat je erin stopt aan tijd, energie en creativiteit.