Ondersteuningsovereenkomst

Wanneer de vereniging heeft besloten de uitdaging met ondersteuning van een coach op te pakken, wordt een formele Ondersteuningsovereenkomst gesloten. Deze is ook als bijlage aan de Algemene handleiding toegevoegd (zie 'Alle bestanden' in het menu aan de linkerzijde).

In deze overeenkomst wordt vastgelegd wat de vereniging van de coach mag verwachten en wat de coach van de vereniging verwacht om van Samen sterk een succes te maken. Dat is van belang, omdat de coach meer dan 150 uren ondersteuning biedt over een looptijd van het programma van ca. 1,5 jaar, terwijl de vereniging zich bereid toont om in die periode door een intensief veranderings- en ontwikkelingstraject te gaan. Het contract voorkomt dat een der partijen Samen sterk als vrijblijvend opvat en al te gemakkelijk ‘het mes in het varken laat steken’.

Om dit te onderstrepen, wordt in de overeenkomst ook een financiële vergoeding afgesproken die de vereniging aan de coach zal betalen nadat het ondersteuningsprogramma is doorlopen. Dit betekent, dat de vergoeding via het programma kan worden vergaard, zodat daarmee de kas van de vereniging niet hoeft te worden belast.

De ondersteuningsovereenkomst wordt mede ondertekend door Jos Gerits, die Samen sterk heeft samengesteld en die dit programma namens de OLS-federatie als coördinator begeleidt. Mochten partijen er ondanks serieuze pogingen daartoe onderling niet tot overbrugging van verschil van mening dienaangaande te komen, dan zal Thijs Aengevaeren namens het dagelijks bestuur van de OLS-federatie - onder wiens vlag en eindverantwoordelijkheid het programma wordt uitgevoerd – als bemiddelaar optreden.

Voor nadere informatie en/of toelichting: Jos Gerits, 0031-6-50251005 of info@josgerits.eu.